Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKĄDMASZ§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. WŁAŚCICIELEM SKLEPU INTERNETOWEGO SKĄDMASZ (ZWANEGO DALEJ: „SKLEPEM”) I SPRZEDAWCĄ OFEROWANYCH W NIM ARTYKUŁÓW JEST BARBARA GABRYSIAK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄPOD NAZWĄ SKĄDMASZ BARBARA GABRYSIAK Z SIEDZIBĄ W IZABELOWIE 80R,98-220 ZDUŃSKA WOLA, NIP 8291693844,REGON 363425310 WPISANĄ DO CEIDG (DALEJ ZWANY: „SPRZEDAJĄCYM”).
 2. NINIEJSZY REGULAMIN (ZWANY DALEJ: „REGULAMINEM”) ZAWIERA POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄCE WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU. 
 3. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R., KODEKS CYWILNY (DZ.U. NR 16 POZ. 93) I USTAWY O PRAWACH KONSUMENTAZ DNIA 30 MAJA 2014 R. (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 827).
 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW DOSTĘPNYCH W SKLEPIE NIE STANOWIĄ OFERTY, A JEDYNIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZUMIENIU ART. 71 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. KODEKS CYWILNY.
 5. „KUPUJĄCY” OZNACZA OSOBĘ NABYWAJĄCĄ ARTYKUŁY OD SPRZEDAJĄCEGO, KTÓRA MOŻE KORZYSTAĆ Z KONTA KUPUJĄCEGO.
 6. KUPUJĄCY SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU SKLEPU, AKCEPTUJE JEGO POSTANOWIENIA I WYRAŻA ZGODĘ NA UMIESZCZENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH SPRZEDAJĄCEGO I PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO W CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA ORAZ DO CELÓW PROMOCJI I REKLAMY DZIAŁALNOŚCI SKLEPU. WYŻEJ WYMIENIONE OŚWIADCZENIE KLIENT SKŁADA POPRZEZ ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEGO POLA W TRAKCIE REJESTRACJI W SKLEPIE LUB NA FORMULARZU ZAMÓWIENIA, DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU.

§ 2. ASORTYMENT SKLEPU

 1. W OFERCIE HANDLOWEJ ZNAJDUJĄ SIĘ NIEPOWTARZALNE TORBY I AKCESORIA WYKONYWANE Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW.
 2. SPRZEDAJĄCY STWARZA RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW NA SPECJALNE ŻYCZENIE KLIENTA.
 3. WSZYSTKIE PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO SĄ FABRYCZNIE NOWE, ORYGINALNE, WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI. 
 4. ZAMÓWIENIE SKŁADANE PRZEZ KUPUJĄCEGO MOŻE DOTYCZYĆ JEDYNIE ARTYKUŁÓW WYMIENIONYCH W AKTUALNYM KATALOGU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU. SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE KUPUJĄCY DOKŁADNIE OKREŚLA RODZAJ, NAZWĘ I CENĘ KATALOGOWĄ ARTYKUŁU ORAZ PODAJE JEGO NUMER KATALOGOWY. ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE PRZEZ SKLEP JEDYNIE WÓWCZAS, GDY PRODUKT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM JEST DOSTĘPNY W MAGAZYNIE. W PRZYPADKU, GDY CZĘŚĆ ZAMÓWIONEGO TOWARU NIE JEST AKTUALNIE DOSTĘPNA, KUPUJĄCY ZOSTANIE O TYM FAKCIE POINFORMOWANY NIEZWŁOCZNIE NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ. OD DECYZJI KUPUJĄCEGO BĘDZIE WÓWCZAS ZALEŻAŁO, CZY ZAMÓWIENIE MA ZOSTAĆ ANULOWANE, CZY TEŻ SKOMPLETOWANE Z INNYM TOWAREM. 
 5. CENY ARTYKUŁÓW DOSTĘPNYCH W SKLEPIE WYRAŻONE SĄ W POLSKICH ZŁOTYCH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT. SPRZEDAJĄCY NIE JEST PŁATNIKIEM PODATKU VAT. SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY CEN OKREŚLONYCH W KATALOGU ORAZ PRAWO WYCOFANIA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW ZE SPRZEDAŻY BEZ PODANIA PRZYCZYN. W PRZYPADKU ZMIANY CENY PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA, SKLEP POINFORMUJE KUPUJĄCEGO O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NAJPÓŹNIEJ W CHWILI POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI PRZEZ KUPUJĄCEGO NOWEJ CENY, ZAMÓWIENIE UWAŻANE JEST ZA ANULOWANE. 
 6. CENY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH TWORZONYCH NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA, UZGADNIANE SĄ NA PODSTAWIE WYCENY MATERIAŁÓW I NAKŁADU PRACY; WYRAŻONE SĄ W POLSKICH ZŁOTYCH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.
 7. ZDJĘCIA ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE SKLEPU ZROBIONE ZOSTAŁY Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ, TAK ABY JAK NAJRZETELNIEJ ODZWIERCIEDLIĆ RZECZYWISTY WYGLĄD PRODUKTÓW. W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIEŃ MONITORA, JAKIM POSŁUGUJE SIĘ KLIENT, KOLORYSTYKA ZDJĘĆ TOWARU (W SZCZEGÓLNOŚCI INTENSYWNOŚĆ KOLORU ORAZ ODCIEŃ) ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE SKLEPU MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ NIECO OD RZECZYWISTEJ..

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM HTTP://WWW.SKADMASZ.PL/ DOKONYWANE SĄ NA PODSTAWIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO I PRZESŁANEGO SPRZEDAJĄCEMU FORMULARZA ZAMÓWIENIA, DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU.
 2. KUPUJĄCY MOŻE WPROWADZIĆ ZMIANY DO ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA LUB WYCOFAĆ ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE DROGĄ MAILOWĄ, PISZĄC NA ADRES: SKADMASZ@GMAIL.COM , JEDYNIE DO MOMENTU WPŁATY KWOTY PODANEJ W ZAMÓWIENIU. WYCOFANE W TEN SPOSÓB ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA REALIZACJI. 
 3. FORMULARZE NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE NIE STANOWIĄ ZAMÓWIENIA I NIE BĘDĄ REALIZOWANE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZA FORMULARZE NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE UZNANE BĘDĄ FORMULARZE NIE ZAWIERAJĄCE NUMERU TELEFONU KONTAKTOWEGO (LUB ZAWIERAJĄCE NIEPRAWIDŁOWY), ILOŚCI ORAZ MODELU ZAMÓWIONEGO TOWARU LUB NIE ZAWIERAJĄCE ADRESU, POD KTÓRY SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTARCZYĆ TOWAR. SPRZEDAJĄCY POINFORMUJE KUPUJĄCEGO O ODRZUCENIU FORMULARZA ZAMÓWIENIA. 
 4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZŁOŻONEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO I OTRZYMANEGO PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO FORMULARZA ZAMÓWIENIA, SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WSTRZYMANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO CZASU WYJAŚNIENIA TYCH WĄTPLIWOŚCI. O WSTRZYMANIU REALIZACJI ZAMÓWIENIA SPRZEDAJĄCY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI KUPUJĄCEGO.
 5. SPRZEDAJĄCY MOŻE ODMÓWIĆ REALIZACJI ZAMÓWIENIA W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY ZACHODZĄ UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI CO DO POPRAWNOŚCI DANYCH PODANYCH W FORMULARZU ZAMÓWIENIA.
 6. W CELU WERYFIKACJI KAŻDE, UZNANE ZA PRAWIDŁOWE WEDLE PRZEPISÓW REGULAMINU OTRZYMANE PRZEZ SKLEP ZAMÓWIENIE, ZOSTANIE POTWIERDZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES EMAIL PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO W FORMULARZU ZAMÓWIENIA. 
 7. DOKONANIE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POTWIERDZENIA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA W SPOSÓB WSKAZANY W UST. 6 POWYŻEJ, JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY. 
 8. ZAMÓWIENIE, KTÓREGO Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY NIE UDA SIĘ POTWIERDZIĆ W OKREŚLONYM W UST. 6 POWYŻEJ TRYBIE, ZOSTAJE AUTOMATYCZNIE ANULOWANE BEZ KONIECZNOŚCI INFORMOWANIA O TYM KLIENTA. 
 9. W PRZYPADKU BRAKU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI, O KTÓREJ MOWA W SZCZEGÓLNOŚCI W § 3 UST. 5, W CIĄGU 3 DNI ZOSTAJE ONO SKASOWANE.

§ 4. PROMOCJE I KODY RABATOWE

 1. „KOD RABATOWY” OZNACZA KOMBINACJĘ CYFR, LITER LUB INNYCH ZNAKÓW, KTÓREJ WPISANIE W WYZNACZONYM DLA TEGO MIEJSCU NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU POWODUJE UDZIELENIE KUPUJĄCEMU RABATU NA ZASADACH OKREŚLONYCH PONIŻEJ. 
 2. SPRZEDAJĄCY MOŻE GENEROWAĆ KODY RABATOWE, KTÓRE NASTĘPNIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KUPUJĄCYM W CELACH PROMOCYJNYCH. KODY RABATOWE GENEROWANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE JEDYNIE W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH LUB NIEKTÓRYCH TOWARÓW SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY GENEROWAĆ KODY RABATOWE JEDYNIE W CELACH PROMOCYJNYCH; SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEPOBIERANIA JAKIEGOKOLWIEK WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYGENEROWANIA KODU RABATOWEGO. 
 3. KODY RABATOWE SĄ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W TERMINIE WSKAZANYM W WIADOMOŚCI OTRZYMYWANEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO WRAZ Z KODEM RABATOWYM. SKORZYSTANIE Z KODU RABATOWEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO POWODUJE OBNIŻENIE CENY O ODPOWIEDNI ODSETEK (PROCENT, KWOTĘ), ZGODNIE Z WIADOMOŚCIĄ OTRZYMANĄ PRZEZ KUPUJĄCEGO WRAZ Z KODEM RABATOWYM. KOD RABATOWY NIE PODLEGA WYMIANIE NA GOTÓWKĘ. 

§ 5. WYMIANA TOWARU

 1. ZGODNIE Z ART. 27 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTAZ DNIA 30 MAJA 2014 R. „KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA, MOŻE W TERMINIE 14 DNI ODSTĄPIĆ OD NIEJ BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW, Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW OKREŚLONYCH W ART. 33ART. 34 UST. 2 I ART. 35.
 2. SKLEP GWARANTUJE MOŻLIWOŚĆ WYMIANY PRZEZ KUPUJĄCEGO ZAMÓWIONEGO TOWARU W ZAKRESIE ZAMIANY KOLORU LUB ROZMIARU ZAMAWIANEGO MODELU. WYMIANA JEST BEZPŁATNA Z ZASTRZEŻENIEM UST. 4 PONIŻEJ. 
 3. ZWROT W CELU WYMIANY JEST MOŻLIWY POD WARUNKIEM PRZESŁANIA INFORMACJI O CHĘCI DOKONANIA WYMIANY NA ADRES: SKADMASZ@GMAIL>.COM NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 3 (TRZECH) DNI OD DATY DORĘCZENIA PRZESYŁKI ORAZ ZŁOŻENIA PONOWNEGO ZAMÓWIENIA NA MODEL PODLEGAJĄCY WYMIANIE W ODPOWIEDNIM KOLORZE LUB ROZMIARZE, Z ODPOWIEDNIĄ ADNOTACJĄ W UWAGACH DO ZAMÓWIENIA, IŻ JEST TO WYMIANA TOWARU. 
 4. W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA Z WYŻEJ OKREŚLONEGO PRAWA WYMIANY, TOWAR NALEŻY ODESŁAĆ NA KOSZT WŁASNY NA ADRES: BARBARA GABRYSIAK IZABELÓW 80R,98-220 ZDUŃSKA WOLA,  WRAZ Z DOŁĄCZONYMI INFORMACJAMI O NUMERZE ZAMÓWIENIA ZWRACANEGO I NOWEGO ZAMÓWIENIA. PRZESYŁKI PRZESŁANE ZA POBRANIEM NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. 
 5. TOWAR PODLEGA WYMIANIE GDY NIE NOSI ŚLADÓW UŻYWANIA, POSIADA ORYGINALNE METKI I OZNACZENIA ORAZ DOWÓD SPRZEDAŻY. 
 6. TOWAR ZOSTANIE WYMIENIONY NA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA ADRES TYLKO W PRZYPADKU, GDY ZNAJDUJE SIĘ ON NA STANIE SKLEPU SPRZEDAJĄCEGO.

§ 6. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. W RAZIE STWIERDZENIA WADY TOWARU, KUPUJĄCY: 
  1. MOŻE SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ OKREŚLONYCH W PRZEKAZANYM MU DOKUMENCIE GWARANCJI PRZY WYŁĄCZENIU UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI; 
  2. W PRZYPADKU, GDY JEST KONSUMENTEM, MOŻE NADTO SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PRAWACH KONSUMENTAZ DNIA 30 MAJA 2014 R UZNAJĄC, ŻE NABYTY PRZEZ NIEGO TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ. KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ŻĄDANIA OD SPRZEDAJĄCEGO DOPROWADZENIA ZAKUPIONEGO TOWARU DO STANU ZGODNEGO Z UMOWĄ PRZEZ NIEODPŁATNĄ NAPRAWĘ ALBO WYMIANĘ NA NOWY, GDY TOWAR MA WADY ZMNIEJSZAJĄCE JEGO WARTOŚĆ LUB UŻYTECZNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA CEL W UMOWIE OZNACZONY ALBO WYNIKAJĄCY Z OKOLICZNOŚCI LUB Z PRZEZNACZENIA RZECZY, JEŻELI TOWAR NIE MA WŁAŚCIWOŚCI, O KTÓRYCH ISTNIENIU ZAPEWNIONO KLIENTA, ALBO JEŻELI TOWAR ZOSTAŁ KLIENTOWI WYDANY W STANIE NIEZUPEŁNYM. 
 2. REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: USZKODZENIA WYNIKŁE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, WYGODA NOSZENIA TORBY.
 3. W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAJĄCYM NA ADRES: SKĄDMASZ@GMAIL.COM
 4. DO ROZPATRZENIA REKLAMACJI NIEZBĘDNE JEST DOSTARCZENIE USZKODZONEGO TOWARU NA ADRES:  BARBARA GABRYSIAK IZABELÓW 80R,98-220 ZDUŃSKA WOLA WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU, NUMEREM ZAMÓWIENIA, OPISANĄ WADĄ PRODUKTU I DANYMI KORESPONDENCYJNYMI KUPUJĄCEGO ORAZ NUMEREM RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY W RAZIE UWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI SPRZEDAJĄCY DOKONA ZWROTU PIENIĘDZY.
 5. W RAZIE UWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI W TRYBIE PRZEWIDZIANYM W UST 2, LIT. B) POWYŻEJ, SPRZEDAJĄCY ZWRÓCI KUPUJĄCEMU UDOKUMENTOWANĄ NALEŻNOŚĆ OBEJMUJĄCA KOSZTY DOSTAWY I ODESŁANIA TOWARU PRZELEWEM BANKOWYM NA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANY PRZEZ KUPUJĄCEGO.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. KUPUJĄCEMU NIE BĘDĄCEMU PRZEDSIĘBIORCĄ PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU BEZ PODANIA PRZYCZYNY W TERMINIE 14 DNI OD DNIA WSKAZANEGO W POUCZENIU O ODSTĄPIENIU OD UMOWY STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU. WARUNKIEM REALIZACJI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY JEST ZŁOŻENIE PRZEZ KLIENTA STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA NA PIŚMIE, ZGODNIE ZE WZOREM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU, I DORĘCZENIE GO NA ADRES POCZTOWY SKLEPU  (BARBARA GABRYSIAK IZABELÓW 80R,98-220 ZDUŃSKA WOLA)  Z JEDNOCZESNYM ZWROTEM NA TEN ADRES TOWARU, KTÓREGO DOTYCZYŁA UMOWA W STANIE NIEZMIENIONYM: NIEUŻYWANEGO, NIEUSZKODZONEGO I KOMPLETNEGO, W JEGO ORYGINALNYM OPAKOWANIU I ZE WSZYSTKIMI METKAMI I DODATKAMI, KTÓRE KUPUJĄCY OTRZYMAŁ W WYNIKU REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ORAZ FAKTURĄ.
 2. W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN PRODUKT I ZWROCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NALEŻY ZATRZYMAĆ KOPIĘ DOWODU SPRZEDAŻY, A ORYGINAŁ WRAZ Z TOWAREM ODESŁAĆ NA ADRES SIEDZIBY SPRZEDAJĄCEGO. 
 • ZWROT UISZCZONEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO KWOTY NASTĄPI PRZELEWEM, W PRZECIĄGU 14 (CZTERNASTU) DNI ROBOCZYCH NA WSKAZANY PRZEZ KUPUJĄCEGO RACHUNEK BANKOWY. KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ODESŁAĆ TOWAR DO SPRZEDAJĄCEGO NA SWÓJ KOSZT. 

§ 8. ZMIANY REGULAMINU

 1. SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU. ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU NIE DOTYCZY ZAMÓWIEŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI. 
 2. W RAZIE WPROWADZENIA ZMIAN W REGULAMINIE, SPRZEDAJĄCY POINFORMUJE O TYM FAKCIE KUPUJĄCYCH ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI E-MAIL O ZMIANIE REGULAMINU. 
 3. ZMIANA REGULAMINU MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ PRZEPROWADZONA W TEN SPOSÓB, ŻE W TRAKCIE LOGOWANIA DO KONTA KUPUJĄCY BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ I ZAAKCEPTOWANIA NOWEGO BRZMIENIA REGULAMINU. 
 4. W RAZIE ODMOWY ZAAKCEPTOWANIA ZMIANY REGULAMINU, KUPUJĄCY NIE JEST UPRAWNIONY DO ZAMAWIANIA TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO. 
 5. DO UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEGO BRZMIENIA REGULAMINU NALEŻY STOSOWAĆ JEGO POSTANOWIENIA W BRZMIENIU DOTYCHCZASOWYM. 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH REGULAMINEM STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.
 2. ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW POWSTAŁYCH POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KUPUJĄCYM, KTÓRY JEST KONSUMENTEM ZOSTAJE PODDANE SĄDOM WŁAŚCIWYM ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.
 3. ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW POWSTAŁYCH POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KUPUJĄCYM, KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM, ZOSTAJE PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SKLEPU.