Ouderschapsverlof


Ouderschapsverlof is een vorm van wettelijk verlof voor werkende ouders Beide ouders hebben per kind recht op ouderschapsverlof Het gaat per kind om 26 keer het aantal uur dat u per week werkt U kunt het ouderschapsverlof opnemen tot het kind 8 jaar is Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg WAZO U kunt ouderschapsverlof …Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling voor ouders met kinderen onder de acht jaar Ouders hebben voor ieder afzonderlijk kind recht op dezelfde hoeveelheid verlof Dit geldt ook in het geval van een tweeling Per kind mogen medewerkers 26 keer het aantal uren dat zij wekelijks werken opnemen aan verlof Zowel vaders als moeders kunnenOuderschapsverlof voorbeeld brief Op deze pagina treft u een ouderschapsverlof voorbeeld brief Dit is een brief voor de aanvraag van ouderschapsverlof bij uw werkgever De aanvraag van het verlof dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de …Check eerst de regels die gelden voor ouderschapsverlof Vraag minimaal 2 maanden van tevoren per brief of e mail uw ouderschapsverlof aan Komen jullie er samen niet uit Neem dan contact met ons op Belangrijk Dit is een voorbeeldbrief van DAS U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie U bent zelf verantwoordelijk voor uw briefOuderschapsverlof 2020 en 2022 is onbetaald Wie in 2020 of 2022 ouderschapsverlof opneemt, staat in zijn recht maar doet dit meestal voor eigen rekening Onbetaald dus Ook hebt u geen recht op een ouderschapsverlofkorting of andere fiscaal voordeel Minder inkomen kan gevolgen hebben voor de fiscale toeslagen en uw voorlopige teruggaafIn afwijking van lid 1, kan de werknemer met ouderschapsverlof naar wens 100 doorbetaling van zijn salaris en salaristoelage n krijgen De duur van het betaalde ouderschapsverlof in lid 1 wordt dan evenredig verlaagd De volgende rekenformule is van toepassingWerknemers hebben recht op vier weken vakantie per jaar Behalve als u na een periode deeltijds werken weer voltijds aan de slag gaat, of als u vorig jaar ouderschapsverlof of tijdskrediet nam Wilt u toch 20 wettelijke vakantiedagen, dan moet u …Geraadpleegd op 03 05 2022 Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet arbeid en zorg Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz enz enz Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluutOuderschapsverlof In de eerste 8 jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur 26 weken Ouderschapsverlof is tot augustus 2022 onbetaald, behalve als er in de cao of het arbeidscontract andere afspraken staanOnbetaald ouderschapsverlof Beide ouders mogen tot 8 jaar na de geboortedatum van hun kind in totaal 26 keer het aantal werkuren per week onbetaald verlof opnemen Deze regeling geldt ook voor adoptiekinderen en pleegkinderen Betaald ouderschapsverlof Vanaf 2 augustus 2022 krijgen beide ouders de eerste 9 weken van de 26 weken een uitkeringOuderschapsverlof is onbetaald verlof, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de cao die van toepassing is op uw arbeidscontract Duur ouderschapsverlof U heeft recht op ten hoogste 26 maal uw arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof Bij een werkweek van 32 uur heeft u dus recht op 26 x 32 832 uur ouderschapsverlofOuderschapsverlof berekenen Nieuwe regeling sinds 2009 Je kunt het ouderschapsverlof berekenen , waarbij je er rekening mee dient te houden dat er sinds 2009 sprake is van een nieuwe regeling Sinds dat moment mag je het aantal contractuele uren per week met 26 vermenigvuldigenDoorbetaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling die ervoor zorgt dat je na de geboorte van je kind minder kunt gaan werken Dit met het uitgangspunt om ouders de mogelijkheid te bieden om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie Op dit moment krijgen medewerkers de ouderschapsverlof uren nog nietDe regeling rond het ouderschapsverlof wordt vanaf augustus 2022 uitgebreid met 9 weken die voor een deel worden doorbetaald De verlofweken moeten wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, besluit het kabinetOnbetaald ouderschapsverlof Nederland kent een soort Elternzeit, ouderschapsverlof Als u na de bevalling tijdelijk minder wilt werken, dan kunt u gebruikmaken van het ouderschapsverlof De arbeidsovereenkomst blijft tijdens dit verlof doorlopen U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bentMama’s of papa’s die werknemer zijn, hebben elk recht op vier maanden ouderschapsverlof voor de opvoeding van hun kind Zowel de vader als de moeder kunnen dat verlof opnemen, ongeacht of ze voltijds of deeltijds werken De vier maanden ouderschapsverlof kunnen in overleg met de werkgever ook opgenomen worden in gedeelten of met een vermindering van …Betaald ouderschapsverlof naar 70 procent 14 oktober 2022 – Vanaf augustus 2022 hebben werkende ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof tegen 70 procent van hun salaris Eerder was dat nog 50 procent De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Betaald Ouderschapsverlof en met de motie de betaling te verhogen van 50 naar 70 procentWat verandert er Ouders krijgen de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald De uitkering voor het betaald ouderschapverlof gaat omhoog van 50 naar 70 van het dagloon Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind De andere 17 weken kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind wordenApplying for ouderschapsverlof You must request ouderschapsverlof from your employer in writing and at least 2 months in advance in Dutch In your application, indicate the number of hours of leave you wish to take in Dutch and the working day s on which you want to take them You must also indicate the start and end dates of yourOuderschapsverlof Als werknemer in de priv of openbare sector kunt u aanspraak maken op een specifieke vorm van loopbaanonderbreking die u toelaat te zorgen voor uw kinderen jonger dan 12 jaar Er moet een verwantschap zijn met het kind biologische moeder of vader, de persoon die het kind erkend heeft of de adoptieouders U hebt voor elkouderschapsverlof v rdat het verlof is ingegaan, kunt u op een later moment alsnog uw ouderschapsverlof opnemen Uw werkgever moet instemmen met een verzoek om het verlof niet in te laten gaan of stop te zetten De werkgever hoeft de toestemming pas te geven na het verstrijken van een termijn van vier wekenOnbetaald ouderschapsverlof tot kind 8 jaar is Een werknemer heeft recht op onbetaald ouderschapsverlof voor een eigen kind, een adoptie , pleeg of stiefkind Voorwaarde is wel dat het kind waarvoor hij duurzaam de zorg op zich heeft genomen bij de werknemer woont Dit recht bestaat totdat het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereiktHet recht op ouderschapsverlof is vastgelegd in hoofdstuk 6 Ouderschapsverlof van de Wet arbeid en zorg WAZO Hierin vind je de regels voor het opnemen van ouderschapsverlof Het ouderschapsverlof geldt voor je eigen kind, een adoptiekind, pleegkind of een stiefkind Jij en je kind moeten op hetzelfde adres wonenIn artikel 5 11 B van de Cao Sociaal Werk staat de regeling voor ouderschapsverlof als volgt beschreven Als de werknemer gebruikmaakt van de ouderschapsverlofregeling, wordt tijdens maximaal twaalf maanden van het verlof gerekend vanaf de start van het verlof bij deze of een andere werkgever die valt onder deze cao over de opgenomen verlofuren aan de werknemer …Ouderschapsverlof gevolgen hypotheek De bank ziet ouderschapsverlof als inkomstenvermindering Daardoor heeft ouderschapsverlof gevolgen voor de hypotheek Er is een uitzondering als je ouderschapsverlof binnen zes maanden eindigt en je werkgever bevestigt dit schriftelijk, dan wordt er met je normale salaris gerekendOuderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van jouw kind tijdelijk minder kan gaan werken zodat je meer tijd kan besteden aan jeOuderschapsverlof De regeling van het ouderschapsverlof is opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg WAZO Deze regeling geeft een werknemer ouder het recht om tijdelijk deeltijdarbeid te verrichten en is ongeclausuleerd, dat wil zeggen dat de werkgever aan de wensen van de werknemer tegemoet moet komenOuderschapsverlof geldt voor ieder kind tot 8 jaar oud en bedraagt maximaal 26 keer de arbeidsduur per week Stel u werkt 40 uur per week, dan heeft u in totaal recht op 26 x 40 uur verlof U mag zelf bepalen hoe u het verlof opneemt Sommige cao’s kennen afwijkende bepalingen met betrekking tot het ouderschapsverlofAls je ziek wordt tijdens je ouderschapsverlof , loopt je verlof gewoon door Als de verlofperiode niet langer dan 18 maanden duurt, dan zijn er geen gevolgen voor de Ziektewet ZW en de Wet inkomen naar arbeidsvermogen WIABetaald ouderschapsverlof was nog niet eerder geregeld Het is de uitwerking van een Europese richtlijn om het evenwicht tussen werk en priv leven voor ouders en mantelzorgers te bevorderen Vergelijkbaar nieuws Lees alles TVL Q4 2020 op …Het ouderschapsverlof kan op 4 verschillende manieren opgenomen worden een volledige schorsing van de arbeidsprestaties gedurende 4 maanden Dit verlof kan opgesplitst worden in periodes van 1 maand of een veelvoud 1, 2, 3 of 4 maanden een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse tewerkstelling gedurende 8 maandenOuderschapsverlof Het CDA vindt ouderschapsverlof belangrijk om kinderen een stabiel begin te geven en de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding te vergroten Ook biedt een langer vaderschapsverlof moeders meer mogelijkheden om na hun verlof weer aan de slag te gaan Daarom wordt het kraamverlof fors uitgebreidDoorbetaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling die ervoor zorgt dat je na de geboorte van je kind minder kunt gaan werken Dit met het uitgangspunt om ouders de mogelijkheid te bieden om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie Op dit moment krijgen medewerkers de ouderschapsverlof uren nog nietmoof Kennis Ouderschapsverlof SearchWijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn EU 2019 1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en priv leven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010 18 EU van de Raad PbEU 2019, L 188 Wet betaald …Verschillende vormen van pleegzorg Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen Soms blijft een pleegkind of pleeggast voor lange tijd in een pleeggezin, maar soms is dat alleen tijdens weekends of vakanties Pleegkinderen en pleeggasten kunnen heel lang in een pleeggezin wonen Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggastOuderschapsverlof biedt de mogelijkheid om minder uren te werken, vaak als onbetaald verlof Lees hier meer Kom meer te weten over ouderschapsverlof Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof Calamiteitenverlof is het recht dat u heeft wanneer u door een persoonlijke noodsituatie niet kunt werken Lees meer over calamiteitenverlof of kortZwangerschapsverlof Art 39 Arbeidswet 16 03 1971 Moederschapsbescherming Art 42 tot 43 bis van de Arbeidswet van16 03 1971 Tot de periode gedekt door de moederschapsuitkeringNBBU akkoord met bonden over uitzend cao De NBBU heeft donderdag een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten De nieuwe cao betekent meer werkzekerheid en een betere pensioenopbouw voor uitzendkrachten Op 1 januari 2022 treedt de cao in werkingDe software die ik bouw spoort fouten en fraude op Hillary Ovaga over zijn werk als DevOps Engineer voor APG Interview Inkomen Bekijk onze vacatures op Werkenbijapg nlOuderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van jouw kind tijdelijk minder kan gaan werken zodat je meer tijd kan besteden aan jeHet ouderschapsverlof is in aanvulling op het bevallingsverlof voor de moeder en het geboorteverlof voor de partner De werkgever kan de aanvraag van het betaalde ouderschapsverlof indienen op verzoek van de werknemer Vanaf augustus 2022 staat het bijbehorende formulier op de website van het UWVGedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in 2022 De Eerste Kamer heeft een nieuw wetsvoorstel aangenomen, dat de uitkering van het ouderschapsverlof regelt in Nederland Dit betekent dat vanaf 2 augustus 2022 werknemers maanden betaald ouderschapsverlof kunnen krijgen Vanaf deze datum kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag indienen voor deOuderschapsverlof deels betaald per augustus 2022 2022November 6 maanden geledenHoe de regels zijn bij het opnemen van overuren of meer uren is afhankelijk van de concrete afspraken met jouw werkgever In de van toepassing zijnde cao kunnen hierover ook afspraken zijn gemaakt Als een tijd voor tijd regeling is afgesproken en je werkgever verzoekt je deze uren nu op te nemen, omdat hij minder werk voor je heeft, is dit eenAlles over vaderschapsverlof weten Vader Zoekt Verlof is d wegwijzer voor alles rondom partnerverlof, voor werknemer en werkgever Voor informatie n inspiratieSui generis statuut Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het sui generis statuut verbeterd worden ACV Puls wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minderAdvocaat Ouderschapsverlof Bekijk alle advocatenkantoren en gespecialiseerde ouderschapsverlof advocaten Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat ouderschapsverlofouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof Vul hieronder de gegevens van uw om te zorgen voor een ouder die meer dan 70 jaar oud is ouder in rijksregisternummer voor en achternaam geboortedatum dag maand jaar om te zorgen voor mijn kind tot en met de leeftijd van 7 jaar of tot en met de leeftijd van 11 jaar, als uw kind voor deLaag 2 BPF Waterbouw voert de pensioenregeling uit voor werknemers en oud werknemers in de waterbouwSalarisNet is h t platform voor de salarisprofessional met ambitie Het helpt u als salarisprofessional met actuele en volledige informatie om zodoende goed advies te kunnen geven aan de werkgever, de werknemer en klantenOnze medewerkers zorgen 24 uur per dag voor veilig water, schoon water en voldoende water in Oost Brabant Om dit mogelijk te maken betaal je waterschapsbelasting Vanaf februari ontvang je van De Belasting Samenwerking Oost Brabant BSOB de belastingaanslag Zij regelen de belastingzaken voor onsHet is dan fijn om te schakelen met een adviseur van Alfa Salaris en Personeel Wij bieden een salarispakket afgestemd op jouw specifieke behoeften En met al je vragen over bijvoorbeeld ziekteverzuim, arbeidsrecht, juridische zaken en sociale verzekeringen kun je bij ons terechtOuderschapsverlofOuderschapsverlof Vraag antwoord Hoe kan mijn ouderschapsverlof berekenen Hoe kan mijn ouderschapsverlof berekenen recht ouderschapsverlof bedraagt keer het aantal uren dat per week werkt Werkt bijvoorbeeld uur per week, danCAO Verpleeg , Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 3 Hoofdstuk 5 Werktijden 33 Artikel 5 1 Werk en rusttijden 33 Artikel …2 Inleiding In dit pensioenreglement zijn uw rechten en plichten tot uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel opgenomenDeze verplichting geldt ook bij een vermindering van prestaties in het kader van tijdskrediet, ouderschapsverlof of andere thematische verloven Dus ook bij corona ouderschapsverlof Volledige schorsing De werkgever is in de praktijk niet verplicht vertrekvakantiegeld te betalen bij opname voltijds themaverlofKennisgroep CAO Datum 16 november 2020 Onze referentie cao Bouw amp Infra 2020 Paginanummer 5 van 8 Artikel 5 14 1 Verhuiskosten Als de uta werknemer verhuist op verzoek van de werkgever dan vergoedt deCao CAO GGZ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ 2019 2022 1 JUNI 2019 TOT 1 DECEMBER 2022 Hier vindt u de CAO GGZ 2019 2022 …Ouderschapsverlof is een vorm van wettelijk verlof voor werkende ouders Beide ouders hebben per kind recht op ouderschapsverlof Het gaat per kind om 26 keer het aantal uur dat u per week werkt U kunt het ouderschapsverlof opnemen tot het kind 8 jaar is Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg WAZO U kunt ouderschapsverlof …Ouderschapsverlof is onbetaald verlof, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de cao die van toepassing is op uw arbeidscontract Duur ouderschapsverlof U heeft recht op ten hoogste 26 maal uw arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof Bij een werkweek van 32 uur heeft u dus recht op 26 x 32 832 uur ouderschapsverlofCheck eerst de regels die gelden voor ouderschapsverlof Vraag minimaal 2 maanden van tevoren per brief of e mail uw ouderschapsverlof aan Komen jullie er samen niet uit Neem dan contact met ons op Belangrijk Dit is een voorbeeldbrief van DAS U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie U bent zelf verantwoordelijk voor uw briefOuderschapsverlof voorbeeld brief Op deze pagina treft u een ouderschapsverlof voorbeeld brief Dit is een brief voor de aanvraag van ouderschapsverlof bij uw werkgever De aanvraag van het verlof dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de …Werknemers met ouderschapsverlof genieten van ontslagbescherming De werkgever mag niet eenzijdig een eind maken aan de arbeidsovereenkomst, behalve om een ‘dringende reden’ of een ‘voldoende reden’ Als de werkgever tijdens de beschermingsperiode toch overgaat tot ontslag zonder dat hij een dringende of voldoende reden kan bewijzenIn afwijking van lid 1, kan de werknemer met ouderschapsverlof naar wens 100 doorbetaling van zijn salaris en salaristoelage n krijgen De duur van het betaalde ouderschapsverlof in lid 1 wordt dan evenredig verlaagd De volgende rekenformule is van toepassingWerknemers hebben recht op vier weken vakantie per jaar Behalve als u na een periode deeltijds werken weer voltijds aan de slag gaat, of als u vorig jaar ouderschapsverlof of tijdskrediet nam Wilt u toch 20 wettelijke vakantiedagen, dan moet u …Onbetaald ouderschapsverlof Nederland kent een soort Elternzeit, ouderschapsverlof Als u na de bevalling tijdelijk minder wilt werken, dan kunt u gebruikmaken van het ouderschapsverlof De arbeidsovereenkomst blijft tijdens dit verlof doorlopen U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bentDoorbetaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling die ervoor zorgt dat je na de geboorte van je kind minder kunt gaan werken Dit met het uitgangspunt om ouders de mogelijkheid te bieden om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie Op dit moment krijgen medewerkers de ouderschapsverlof uren nog nietBetaald ouderschapsverlof naar 70 procent 14 oktober 2022 – Vanaf augustus 2022 hebben werkende ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof tegen 70 procent van hun salaris Eerder was dat nog 50 procent De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Betaald Ouderschapsverlof en met de motie de betaling te verhogen van 50 naar 70 procentOnbetaald ouderschapsverlof tot kind 8 jaar is Een werknemer heeft recht op onbetaald ouderschapsverlof voor een eigen kind, een adoptie , pleeg of stiefkind Voorwaarde is wel dat het kind waarvoor hij duurzaam de zorg op zich heeft genomen bij de werknemer woont Dit recht bestaat totdat het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereiktWat verandert er Ouders krijgen de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald De uitkering voor het betaald ouderschapverlof gaat omhoog van 50 naar 70 van het dagloon Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind De andere 17 weken kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind wordenIn artikel 5 11 B van de Cao Sociaal Werk staat de regeling voor ouderschapsverlof als volgt beschreven Als de werknemer gebruikmaakt van de ouderschapsverlofregeling, wordt tijdens maximaal twaalf maanden van het verlof gerekend vanaf de start van het verlof bij deze of een andere werkgever die valt onder deze cao over de opgenomen verlofuren aan de werknemer …Ouderschapsverlof met 1 5 Het 1 5 ouderschapsverlof kan in totaal maximaal 20 maanden genomen worden per kind Je medewerker mag deze maanden opnemen in periodes van 5, 10, 15 of 20 maanden Niet opgenomen maanden mag hij dan weer op een later tijdstip benuttenOuderschapsverlof geldt voor ieder kind tot 8 jaar oud en bedraagt maximaal 26 keer de arbeidsduur per week Stel u werkt 40 uur per week, dan heeft u in totaal recht op 26 x 40 uur verlof U mag zelf bepalen hoe u het verlof opneemt Sommige cao’s kennen afwijkende bepalingen met betrekking tot het ouderschapsverlofOuderschapsverlof De regeling van het ouderschapsverlof is opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg WAZO Deze regeling geeft een werknemer ouder het recht om tijdelijk deeltijdarbeid te verrichten en is ongeclausuleerd, dat wil zeggen dat de werkgever aan de wensen van de werknemer tegemoet moet komenOuderschapsverlof U wilt meer tijd voor uw kinderen en neemt ouderschapsverlof op Als u tijdelijk minder gaat werken, krijgt u ook minder salaris Goed om te weten dit heeft geen gevolgen voor uw pensioen Tijdens uw ouderschapsverlof blijft u pensioen opbouwen zoals toen u werkte Kijk in uw cao of uw werkgever speciale regelingen heeft voorOuderschapsverlof gevolgen hypotheek De bank ziet ouderschapsverlof als inkomstenvermindering Daardoor heeft ouderschapsverlof gevolgen voor de hypotheek Er is een uitzondering als je ouderschapsverlof binnen zes maanden eindigt en je werkgever bevestigt dit schriftelijk, dan wordt er met je normale salaris gerekendAls je ziek wordt tijdens je ouderschapsverlof , loopt je verlof gewoon door Als de verlofperiode niet langer dan 18 maanden duurt, dan zijn er geen gevolgen voor de Ziektewet ZW en de Wet inkomen naar arbeidsvermogen WIAOuderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van jouw kind tijdelijk minder kan gaan werken zodat je meer tijd kan besteden aan jeouderschapsverlof , verlof voor medische bijstand of palliatieve zorgen Ga daarna vanuit Break work rechtstreeks naar Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet om je aanvraag in te dienen Tonen Verbergen Zie de informatie over Loopbaanonderbreking ConsulterenOuderschapsverlof Ouders die werknemer zijn, hebben recht op loopbaanonderbreking om hun kind op te voeden Lees meer Omgezet moederschapsverlof Bij overlijden en soms bij hospitalisatie van de moeder kan de niet opgenomen moederschapsrust worden opgenomen als omgezet moederschapsverlof Lees meerDe loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof is een thematische loopbaanonderbreking, d w z een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen voor de opvoeding van je jong e kind eren Je hebt recht op een verlof per kind en zowel vaders als
61 | 135 | 12 | 167 | 85

UW |