Yurtdışı Görevlendirme


Yurtdışı Ge ici G rev Sudan ve Somali de İşletilen Hastanelerde Personel G revlendirilmesi İşlemleri Yurtdışında D zenlenen Toplantı, Seminer, alışma Gezisi vb Ge ici G revlendirmelerde İstenilen Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar İ KontrolG revlendirme Listesi xls 4 Yurtdışı G ndeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel pdf 5 Yurti i Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi xls 6 Yurti i Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi 1 xlsG revlendirme yurtdışı ise g rev d n ş nden itibaren bir ay i inde faaliyet raporunun Personel Daire Başkanlığına g nderilmesi gerekmektedir b Uzun S reli G revlendirmeler 3 aydan fazla – 1 yıla kadar ğretim yelerinin maaşlı yurtdışı g revlendirme s resi 1 yılı aşamazY ksek ğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel M d rl ğ Genel M d rl k Devlet Mah Atat rk Bulv No 98 6 Kat C Blok 06624 ankaya ANKARA Genel M d rl k Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi Emniyet Mahl me, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel M d rl ğ 23 Şubat 2020 Tarihinde Yapılan MEB Y ksek ğretim ve Yurt dışı Eğitim Genel M d rl ğ Yurt Dışında G revlendirilecek Okutman ve ğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Soru Kitap ıkları ve Cevap Anahtarları1 niversite tarafından yabancı dil kursu amacıyla yurtdışı g revlendirme yapmanın yasal dayanağının bulunduğu, ş yle ki 2547 sayılı Y ksek ğretim Kanunu’nun “Ana İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin h bendinde “Y ksek ğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi veYurtdışı Yolluklarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Harcırah Kanunu Yurtdışına ıkışlarda seyahat ve ikamet s resinin ilk 10 g n i in denecek cretler, o lkeye ilişkin g ndelik miktarının 50 artırılması suretiyle hesaplanır T rkiye’den yurtdışına ge ici g revle g nderilenlerden, seyahat ve ikamet s resinin ilk 10 g n ile sınırlı olmak kaydıyla31 maddesi uyarınca yapılan g revlendirme yazışmaları 33 maddesi uyarınca Y ksek Lisans Master ve Doktora amacı ile yurtdışına Araştırma G revlisi g nderilmesi işlemleri 36 maddesi uyarınca yapılan g revlendirmeler 37 maddesi uyarınca yapılan g revlendirmeleryurtdışı g revlendirme sağlık bakanlığı 2022 Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku Avukat 2022 Vatikan Gallery Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku Avukat 2022 Vatikan MANŞETyurtdışı ge ici g revlendirme işleyişini kapsar Dayanak Madde 3 – Bu Y nerge 2547 sayılı Y ksek ğretim Kanununun 39 uncu maddesi ile Y ksek ğretim Kurulunun Yurti inde ve Yurtdışında G revlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Y netmelik h k mlerine dayanılarak hazırlanmıştır İKİNCİ B L M657 sayılı Devlet Memurları Kanununun quot Aylıksız izin quot başlıklı 6111 sayılı Kanun ile değişik 108 inci maddesinin D bendinde quot zel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi i in kendilerine aylıksız izin verilenler de d hil olmak zere burslu olarak ya da b t e imk nlarıyla yetiştirilmek zere yurtdışına g nderilen veya s rekli g revle yurti ine ya daGazi niversitesi Akademik Personel G revlendirme İşlemlerine İlişkin Sık a Sorulan Sorular makamının oluru ile ilgili mali yılın b t esinden g revli olarak katılınan en fazla 1 yurti i ve 1 yurtdışı veya 2 yurt i i, toplantı i in niversite b t e imk nları uygun ise deme yapılabilir Bir sonraki yıl i inYURT DIŞI GE İ İ G REVLENDİRME FORMU G revin Konusu G rev Tarihi yol dahil lke Şehir Birden fazla lkede g revlendirilmişse hangi lkede ka g n kalacağı belirtilecektir Ulaşım Aracı ve G zerg h Gidiş ve d n ş g zerg hları ile taşıt aracı mutlaka belirtilecektir ☐U ak ☐ Otob s ☐Tren ☐DenizYurtdışı yakın kıta lkeleri i in 2 000, 00 TL, Yurtdışı uzak kıta lkeleri i in 2 500, 00 TL, Yurti i etkinlikler i in 1 000, 00 TL maddi destek sağlanmaktadır İSTANBUL TEKNİK NİVERSİTESİ Sağlık K lt r ve Spor Daire Başkanlığı Yurti i ve Yurtdışı ğrenci G revlendirme Uygulama Esasları Ama ve KapsamAkademik Personel Yurti i ve Yurtdışı demelerine İlişkin Harcırah Y nergesi gereği yurti i harcırah st limiti 750, 00 TL ‘yi aşamaz ve konferans katılım cretleri denmez U ak biletlerini y ksek bedelli alıp mağdur olmamak i in g revlendirme onaylarınızı g revlendirme tarihinden en az 15 g n nceden almanızYurtdışı G rev Takip Mod l Kullanım Kılavuzu Yurt Dışında G revlendirilecek ğretmenlerin Meslek Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği M lakatı Hakkında Duyuru Jean Monnet Burs Programı 2018 2019 Akademik Yılı Duyurusud Ge ici s reli g revlendirme s resi bir yılda altı ayı ge emez Yurtdışında g revlendirilen g venlik g revlileri i in ge ici g revlendirme s resi en ok iki yıldır gerekli g r lmesi h linde bu s re bir katına kadar uzatılabilir e Ge ici s reli g revlendirmenin, memurların g reviyle ilgili …I GENEL T rk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına s zl giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında aşağıda belirtilen ğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır M racaatlar tarihinde başlayacak olup …Kısa s reli yurti i yurtdışı seyahatin s resi yılda en fazla on beş 15 g nd r YP araştırma g revlileri, bu seyahatlere kadrolarının bulunduğu Enstit veya Fak lte Y netim Kurulu kararı ve Ankara niversitesi Rekt rl ğ n n g revlendirme onayı alarak katılabilir• Kurumlar Arası Ge ici G revlendirme Y netmeliği • ğretim yesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına G nderilecek ğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller 6 2 İ Dok manlar • Yurti i Yurtdışı Ge ici G revlendirme OnayıYurtdışı İş İlanları Yenibiris com da Yenibiriş te iş ilanlarını takip edebilir, başvuruda bulunabilir ve kariyerine yeni bir y n verebilirsinsuretiyle g revlendirme s resince a Genel m d r ve daha st makam y neticileri ile ek g stergeleri genel m d r d zeyinde veya daha y ksek tespit edilen g revde bulunan y neticilerin, b Ek g stergesi 8 000 ve daha y ksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin, cbu husustaki g revlendirme esaslarg dairesinde yurt dž Žnda g revlendirilebilecekler ve bu personetin 6245 saytiy Harcirah Kanunu kapsamtna dahil olmasž nedeniyle bunkara Devhet memurlan gibi gene h k mlere g re harcrrah denmesi miim kiln olabilecektir Bu itibarla halen y r rl kte bulunan 7 1 \988 tarih ve 88 12488 sayih2022 YLSY 1 D nem Yurt İ i Dil Kursu Başlama Tarihleri Duyurusu 13 Şubat 2022 Tarihinde Yapılan Yurt Dışında G revlendirilecek Okutman ve ğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonu Belgesi 2022 YLSY Yurt Dışında Lisans st ğrenim G rmeye Hak Kazanan ğrencilerinG revlendirme ile ilgili haberler Sayfa 1 17 01 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan hastanelere s rpriz ziyaret 16 58 Kamu Hastaneleri Genel M d r Akelma, Şanlıurfa da hastaneleri ziyaret etti 12 53 Zamanla yarışarak 5 g nde 15 hastayı hayata bağladılar 11 33 İspanya da ameliyat sırası bekleyen hasta sayısı 700 bini ge tiPDB FR 018 00 İzin Formu PDB FR 020 00 Yurtdışı G revlendirme Faaliyet Raporu PDB FR 021 00 33 Maddesi Uyarınca Lisans st Eğitim Amacıyla Yurt Dışına G nderilen Araştırma G revlileri İ in Bilgi FormuYurtdışı G revlendirme Şube M d rl ğ , Emniyet Genel M d rl ğ ’n n yurtdışı teşkilatındaki kadrolarına atanacakpersonel ile dış temsilciliklerimizin korunYurt dışında g revlendirilen personelin, ilk gidişlerinde ve g rev s resinin sonunda yurt i i g reve d nerken yol giderleri Bakanlığımızca, yurt dışındaki sağlık giderleri quot Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Y netmeliği quot h k mlerine g re …Yurt Dışında G revlendirilecek ğretmenleri Se me Sınavı Başvuru Kılavuzunda 2022 g ncelleme yapılmıştır G ncel Kılavuza ve eklerine ilişkin bağlantılar aşağıda belirtilmiştirYurtdışı Ge ici G rev G ncellenme Tarihi 28 Aralık 2018 Yurtdışında D zenlenen Toplantı, Seminer, alışma Gezisi vb Ge ici G revlendirmelerde İstenilen Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar Sudan ve Somali de İşletilen Hastanelerde Personel G revlendirilmesi İşlemlerinin Kamu Hastaneleri Genel M d rl ğ nezl k verisi Unvan ve g rev yeri bilgileriniz g revlendirme s re lerinin y r t lmesi, alışanlar i in iş akdi ve mevzuattan kaynaklı y k ml l klerin yerine getirilmesi, alışanlar i in yan haklar ve menfaatleri s re lerinin y r t lmesi, sağlık hizmetinin y r t lmesi, iş s rekliliğinin sağlanmasıMADDE 4 Yurti i ve yurtdışı g revlendirmelerin yapılabilmesi i in ilgili birimin eğitim ve ğretim programlarının aksatılmayacağının b l m başkanının nerisi zerine Fak lte Y netim Kurullarınca belirlenmiş olması şarttır MADDE 5 Uzun s reli g revlendirme yapılabilmesi i inYURT DIŞI GE İ İ G REVLENDİRME FORMU G revin Konusu G rev Tarihi yol dahil lke Şehir Birden fazla lkede g revlendirilmişse hangi lkede ka g n kalacağı belirtilecektir Ulaşım Aracı ve G zerg h Gidiş ve d n ş g zerg hları ile taşıt aracı mutlaka belirtilecektir ☐U ak ☐ Otob s ☐Tren ☐DenizMerhaba Bu yıl ki yurtdışı g revlendirme başvurularinin sonu ları ne kadar s rede a ıklanıyor belli bu tarih bulamadim sitelerde Yanıtla Sil Yanıtlar gezgin Belirli bir tarihi yok ihtiya halinde iletişime ge iyorlar sizlerle Yıl i erisinde herhangi bir zaman SilYurtdışı G revlendirmelere İlişkin Bilgiler Akademik Personel Yurti i ve Yurtdışı demelerine İlişkin Harcırah Y nergesi gereği yurtdışı harcırah st limiti 2 000, 00 TL ‘yi aşamaz ve konferans katılım cretleri denmez U ak biletlerini y ksek bedelli alıp mağdur olmamak i in g revlendirme onaylarınızıYurtdışı ge ici g revlendirmelerde indirimli olarak belirlenecek g ndelik tutarları, g revlendirme onayı alınmadan ilgililere tebliğ edilecek ve ilgililerin belirlenen g ndelik tutarını kabul ettiğine dair yazı eklenerek g revlendirme onayı alınacaktır 26 Harcırah Kanununun 59 ve 60Ulaşmak istediğiniz sayfa sunucularımızda bulunamadı Geri d nsağlık bakanlığı yurtdışı g revlendirme 2022 bilgi90 dan bulabilirsiniz Yurt Dışı Sağlık Tesisleri G revlendirme Başvuruları Bakanlığımız tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti’nde kurulan sağlık tesislerinde veya başka lkeler tarafından bulunulanG revlendirme talebinde bulundukları branş veya birimlerde en az 2 iki yıldır fiilen g rev yapıyor olunması ve toplamda 5 beş yıllık sağlık meslek mensubiyetinin bulunması, Yoğun Bakım ve diyaliz birimlerinde g rev talep eden personel i in gerekli sertifikaya haiz olunması, Yoğun Bakım nitesi, ameliyathane, acilAkademik Personel Yurti i ve Yurtdışı G revlendirme B rosu E mail dilek teker hbv edu tr Dahili Tel 0 312 546 03 03 İş Tanımı H meyra PARLAK Şef Akademik Personel Yurti i ve Yurtdışı G revlendirme B rosu E mail humeyra parlak hbv edu tr Dahili Tel 0 312 546 03 11Suriye G rev G c SGG Kapsamında Personel Başvuru İlanı b lgeye y nelik g rev ve sorumluluğu bulunan Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis ilinde g rev yapan personele a ıktır Diğer illerde alışan Bakanlık personeli daha sonra yayınlanacak olan Yurtdışı Hastanelere ilişkin ilanlara m racaat edebilir2005 62 sayılı Genelgenin 3 nc maddesinde g revlendirmeler i in belediye meclisinden karar alınacağı, 7 nci maddesinde yurtdışı g revlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk top lantıda bilgi verileceği, 10 uncu maddesinde belediye b t esinden deme gerektiren veya gerektirmeyen her t rl yurtdışı g revlendirmelerinde yukarıda sayılan usul veG revlendirme Talebi Fulbright Bursu Scan 2547 Sayılı Kan 39 Maddesi Uyarınca Verilen Destekler 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Kapsamında G revlendirilecek Araş G r Hk 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Doktora Tezleri İle İlgili D zenlemeler Hk Yurtdışı G revlendirme Yurtdışı G revlendirme 2 YurtdışıMADDE 5 Uzun s reli g revlendirme yapılabilmesi i in konya diyanet gov tr Vekil İmam Hatip ve Vekil M ezzin Kayyım Sınav Duyurusu Nisan 2022 İlimiz genelinde, İmam Hatip veya M ezzin Kayyım olarak g rev yapmakta iken askerlik, yurtdışı g revlendirme veya ge ici g revlendirme vb sebeplerle g revden ayrılan camiAlmanya’da şehirler haritası Almanya haritasının ger ek boyutları 891 X 1077 piksel, dosya boyutu byte ile 793539 Haritaya veya bu linke tıklayarak a abilir, yazdırabilir veya indirebilirsiniz Haritasını a Almanya Almanya haritasının ger ek boyutları 1464 X 2000 piksel, dosya boyutu byte ile 555897T C Mill Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEBBİS Bakanlığımıza ait uygulamalara tek bir kullanıcı ile erişim sağlayabilirsinizT C Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve D ner Sermaye Genel M d rl ğ ANA SAYFA KURUMSAL Mehmet MUŞ Ticaret Bakanı Mustafa TUZCU Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY Bakan Yardımcısı Sezai U ARMAK Bakan Yardımcısı2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2022 yılı 1 d nem başvuruları saat 10 30’dan itibaren saat 16 30’a kadar ebideb tubitak gov tr zerinden alınacaktır 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2022 yılı 1 d nem ağrı duyurusuna aşağıdaki g rsele tıklayarak ulaşabilirsinizYurtdışına g nderilen personele, g revli oldukları lkenin zelliği, ekonomik durumu, ge im şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki g revlerini fiilen yapmaları karşılığında yurtdışı g revlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı b t esinden karşılanmak yazının sonunda belirtilenYurtdışı Yolluklarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Harcırah Kanunu Yurtdışına ıkışlarda seyahat ve ikamet s resinin ilk 10 g n i in denecek cretler, o lkeye ilişkin g ndelik miktarının 50 artırılması suretiyle hesaplanır T rkiye’den yurtdışına ge ici g revle g nderilenlerden, seyahat ve ikamet s resinin ilk 10 g n ile sınırlı olmak kaydıylaKısa S reli Yurti i Yurtdışı G revlendirmelerde İstenen Belgeler ğr yesi Ek Ders cret İstem Formu Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Formu Yurti i S rekli G rev Yolluğu Formu Nakil Arş G r İ in Yurti i Yurtdışı G rev D n ş İbraz Edilmesi Gereken Belgeler Yurti i Yurtdışı G revlendirme Y nergesinin 62 Yurtdışı Ge ici g revlendirme onayları EK 4 Onay kontrol formunda belirtilen i erikte hazırlanır 3 Ge ici G revlendirme Onayı, EK 3 EK 4 Onay kontrol formlarında belirtilen bilgi notları ve G rev Ajandası ile birlikte Onay Makamına sunulurYıl İzni Kapsamında Uzun S reli Yurtdışı G revlendirme S reci Aydınlatma Metni Orta Doğu Teknik niversitesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na KVKK ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Personel Daire Başkanlığı Akademik G revlendirme M d rl ğ ğretim2547 sayılı Kanunun 39 maddesine g re yapılan kısa s reli g revlendirmelerde ğretim elemanları g revlendirme teklif yazılarını, yurti i g revlendirmelerde g revlendirme tarihinden en az on beş g n nce, yurtdışı g revlendirmelerde ise en az bir ay nce dekanlık y ksekokul enstit makamına 2547 Sk 39 Maddeelemanının yıllık g revlendirme b t esine ilaveten her bir yayın i in ve yayın başına bir kişi olacak şekilde 1 000 TL ek zendirme desteği hakkı tanınır Madde 7 ukurova niversitesi Tıp Fak ltesi ğretim Elemanları 2018 Yılı Yurti i ve Yurtdışı G revlendirme İlkeleri t m yle iptal edilmiştir Madde 8Elemanlarının Yurti i ve Yurtdışı g revlendirme işleyişini kapsar Dayanak MADDE 3 1 Bu Y nerge 2547 sayılı Y ksek ğretim Kanunu’nun 39’uncu MADDEsi ile Y ksek ğretim Kurulu’nun Yurti inde ve Yurtdışında G revlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Y netmelik h k mlerine dayanılarak hazırlanmıştırPersonel g revlendirme yazısı Torbalı Ticaret Odası Personel g revlendirme yazısı İl dışına mal taşıyacak olan yelerimiz “irsaliye ve SGK d k m ” belgeleri ile, servis hizmeti verecek olan yelerimiz ise “ g revlendirme yazısı ve SGK d k m ” belgeleri ile ge iş yapabileceklerdir G revlendirme yazısıYıllık g revlendirme sayısı yurti i i in ve yurtdışı i in ikiden fazla olamaz Bu sayının zerinde olan başvuru isteklerinde verilen izinler yıllık izinden d ş l r d Harcırahlı g revlendirme sayısı b t e olanakları dahilde yurti i i in yılda iki, yurtdışı i in birden fazla olamazT rkiye Yurtdışı Inşaat M hendisi iş ilanları Hepsi Yeni Filtre 19 iş ilanı Bildirim oluştur Hepsi Yeni Planlama M hendisi İnşaat Kaydet İstanbul Avrupa Yakası Mod ler yapı sistemlerinde faaliyet g steren İstanbul merkezli şirketimizin, d nya apında gelişen iş hacmine paralel olarak, yeni projesindeYurtdışı g revlendirmelerde artık Hekimler haricindeki personellerin g revlendirme talebinde bulundukları branş veya birimde en az iki yıldır fiilen g rev yapıyor olması ve toplamda 5 yıllık sağlık meslek mensubiyeti şartı getirildi Yoğun bakım ve diyaliz gibi birimler i in sertifika sahibi olunması gerekecekSağlık bakanlığı yurtdışı g revlendirme başvuru 2022 Cevaplara ulaşmak i in l tfen aşağı doğru ilerleyin SAĞLIK PAR ASI NOTALARıSağlık Şarkısı Fl t ve Melodika Notaları Kim erken yatarsa, vaktinde kalkar, 2 Do do do mi soll soll La la la la sollll Pislikten hi hoşlanmazsa, ok uzun yaşar, 2 Fa fa la fa miT C Ticaret BakanlığıYurtdışı ğretmenlik 26 Kasım 2012 BAŞVURU VE G REVLENDİRME ŞARTLARI Yurt dışında g revlendirilecek ğretmenlerin sınavı ve g revlendirme i in başvuruda bulunacak ğretmenlerde aranacak şartlar a T C vatandaşı olmak, b Sınav başvurusunun son g n itibarıyla Bakanlığımızda eğitim ğretima Yurtdışına ıkmadan nce sunulacak belgeler Yurtdışında gitme nedenini anlatan dilek e, T rkiye deki iş yerinden alınacak yurtdışı g revlendirme yazısı Gidiş ve …18 Şubat 2022 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar D nemi 5i Sınav Takvimi 07 Şubat 2022 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar D nemi Ders Programı 01 Şubat 2022 Ders Kaydı Yapacak ğrencilerimizin Dikkatine 5 i Ders Listesi 31 Ocak 2022 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar D nemi Ders Kayıt Duyurusu 31 Ocak 2022
68 | 152 | 14 | 143 | 134

pJ |